Historik

Värderade kunder!

Det har gått över sextio år sedan den första Ampers bussen, år 1943, syntes på de västnyländska landsvägarna. Verksamheten började anspråkslöst och det fanns säkert redan då olyckskorpar som spådde ett snart slut på företaget. Trots pågående krig som ingen visste hur det skulle sluta, tycks min far dock med målmedvetenhet och energi även haft tro på bättre framtid. Den kom, också för vårt företag, men inte utan hårt arbete.

I dag lever vi i en tid med ständiga förändringar. Det här gäller inte minst vår bransch, där betydelsen av den dagliga linjetrafiken allt mera minskar. Det här ställer företaget inför nya utmaningar. De senaste åren har vi gjort förhållandevis stora ekonomiska satsningar för utvecklande av beställningstrafiken som alltmer intar en central plats i vår verksamhet. Konkurrensen är hård med höga kvalitetskrav på såväl bilpark som övrig betjäning, men inom vårt företag har vi aldrig varit rädda för nya utmaningar. De hör till branschen.

Vårt jubileum firar vi i arbetets tecken. Tanken att vid lämpligt tillfälle i skriftform berätta om vårt företag har vi passat på att nu förverkliga genom denna anspråkslösa publikation tillägnad våra kunder. Den åtföljs av ett varmt tack till Er alla, såväl till företag som enskilda passagerare, för det förtroende som visats oss under de gångna åren. Vi finns till för att betjäna Er och vi hoppas också i fortsättningen på ett ömsesidigt förtroendefullt och gott samarbete.

Till personalen, också till dem som är pensionerade, företagets varma tack för er insats för “Ampers”.

Från Gengas till Diesel

BERÄTTELSEN OM VOLTER AMPERS BUSSRÖRELSE I POJO börjar i juni 1943, mitt under fortsättningskriget, när dåvarande lastbilstrafikant Volter Amper tillsammans med taxibilsidkaren Einar Björklöf köper av trafikant Eriksson en begagnad buss av märket Ford med plats för 19 passagerare.

I en tidningsintervju gjord långt senare berättade Volter Amper om köpet:

“Bilen var slutkörd, varför den såldes åt oss. I samband med köpet fick
vi rättigheter till trafiklinjen Fiskars-Tenala-Ekenäs som då kördes en gång
om dagen. Bilen var gengasdriven, att få tag på reservdelar till den var ett
hårt arbete”.

En annan viktig händelse bör noteras. I mars samma år hade till familjen Amper anlänt en son, Kurt, vars första minnen skulle bli då han satt i sin fars famn på chaufförsplatsen i Ford-bussen.

En energisk företagare, buss, trafiklov och en son förblir viktiga komponenter för den här berättelsen.

———————————————-

VOLTER AMPER föddes den 7 juli 1910. Som sexåring flyttade han med föräldrar och syskon till Pehrsböle där han blev bosatt resten av livet. Fadern var slaktare och kötthandlare och 1928 då Volter fick sitt första körkort köpte han en paketbil närmast för faderns köttransporter. Redan 1939 började han köra egen lastbil och fortsatte med detta tio år framåt. Förutom lastbilsrörelsen hade han tillsammans med hustrun Karin år 1938 övertagit lanthandeln i Pehrsböle efter sin syster. Under 32 år, fram till 1971 kunde makarna också på detta sätt tjäna byborna.

———————————————-

DEN FÖRSTA BUSSEN var i användning fram till år 1947 då en krockad buss inköptes. Bussen fick en ny kaross; det av folkhumorn döpta pojoföretaget “Svält och Nöd” byggde trästommen, plåtarbetet utfördes i Helsingfors, och för inredningen stod Axel Lindström i Pojo. Bussen rymde 26 passagerare.

Det följande bussköpet gjordes 1948, då den första nya bilen, en Volvo buss med bensinmotor, med plats för 28 passagerare togs i trafik.

Ett ytterligare bilköp blev det i årsskiftet 1949-1950. Bilparken utökades med en buss av märket Volvo Bulldogg, driven med dieselbränsle. Jämfört med den första bussen hade sittplatsernas antal fördubblats, bussen rymde 38 passagerare.

Vid det här laget var Volter Amper ensam ägare till företaget, han hade på kompanjonens begäran löst ut denne.

———————————————-

DET SKULLE MED TIDEN BLI FLERA BILAR OCH FLER TRAFIKLOV. Under de sextio år företaget verkat har sextiotre fordon anskaffats. Det senaste tillskottet i bilparken är en Volvo B12M årsmodell 2003. Jämfört med företagets första buss har den plats för 50 passagerare och är bl.a. försedd med extra värme, kylskåp, video och luftkonditionering.

Busslinjen Fiskars-Tenala-Ekenäs trafikerades till slutet av 1960-talet. I ett tidigt skede ansöktes om trafiklov för sträckan Antskog-Fiskars-Karis-Ekenäs. Ansökan avslogs flere gånger med den märkliga motiveringen att den nya linjen skulle inverka menligt på tågpassagerartrafiken. Först efter ingripande av disponenten för Antskog Klädesfabrik Ralf Sirén godkändes trafiklovet äntligen i slutet av 1940-talet, med en tur under veckans alla dagar. En annan av kommunens periferibefolkning uppskattad trafiklinje var sträckan Pojo kby-Mörby-Ekenäs-Pojo kby vilken från 1950-talet trafikerades ända fram till slutet av 1980-talet, som mest med fem turer i veckan.

Passagerartrafiken till Karis var länge dominerande. Det allt större antalet personbilar, omstruktureringen av ortens industri med nedläggningen av Åminnefors-fabriken kompenserades delvis genom indragningen av lokaltågen samt placeringen av kommunens högstadieskolor till Karis.

År 1979 erhölls tillsammans med trafikföretagaren Knut Berglund trafiklov för sträckan Fiskars-Helsingfors-Fiskars. Idag kör företaget ensam fem dagar i veckan fyra reguljära turer till Helsingfors.

Samarbete med Statsjärnvägarna inleddes 1995 då SJ satsade på nya Hangöturer med buss. Den s.k. matartrafiken gällde två tåg från Helsingfors och ett från Åbo. Orsaken var den allt mera tilltagande pendlartrafiken mellan Västnyland och huvudstadsregionen. Idag kombineras trafikturerna till och från Helsingfors med tre turer till Hangö och Ekenäs.

Under arbetsveckans fem dagar körs för närvarande dagligen i Västnyland och med turerna till huvudstadsregionen medräknade omkring fyrtio bussturer.

———————————————-

BESTÄLLNINGSTRAFIKEN inleddes i anspråkslös skala under 1950-talet närmast genom att ortens föreningar beställde bussresor för lika evanemang och utfärder. Verksamhetsgrenen är i dag mera yrkesmässigt utformad och omfattar förutom beställningsresor i eget land och till utlandet, bokade guideturer för såväl inhemska- som utländska turistgrupper. Produkten utgör i dag ca 50 % av företaget omsättning.

———————————————-

ANTALET ANSTÄLLDA CHAUFFÖRER har genom åren följt bilparkens storlek.
Sålunda har företaget för närvarande tretton bussar med lika många anstälda chaufförer. Den första kvinnliga chauffören anställdes år 1999. Personalen har präglats av trohet till sin arbetsgivare.

Ett speciellt inslag under par årtionde utgjorde konduktörerna som anställdes på grund av att skattemyndigheterna fordrade att alla kunder skulle erhålla kvitto på erlagd bussavgift. För många av ortens flickor och pojkar blev detta inkörsporten till arbetslivet. Ett par av dem, Carl-Håkan Lindroos och Stig Lindström är idag anställda som chaufförer, för att inte glömma Kurt Amper som 1955 började som “busspojke”.

———————————————-

ETT EGET GARAGE blev i ett tidigt skede nödvändigt. En planerad garagebyggnad på en central tomt i Pojo kyrkoby mötte på ett visst motstånd och byttes ut mot en mera undanskymd plats i Skuru där garaget uppfördes 1945. Byggnaden hade vedeldning och efter en senare ombyggnad fanns där plats för fyra bussar.

Garaget var anpassat för bussar byggda och i trafik under 1940-1950-talet. När bilparken genom anskaffningar förnyades och utökades med bilar av senaste modell blev det aktuellt med mera lämpliga förvaringsutrymmen. År 1963, verksamheten fyllde då tjugo år, byggdes i Borgby en ny ändamålsenlig garagebyggnad. Efter tillbyggnad år 1978 och 1980 är den totala ytan över 1000 m2 med plats för företagets alla bussar samt service- och tvätthall, social-, kontors- och lagerutrymmen och en bostad.

———————————————-

VOLTER AMPER ledde som ensam ägare företaget – låt vara att sonen Kurts ansvar och arbetsuppgifter med åren blev allt viktigare – ända fram till sin död den 27 december 1997. Makan Karin hade avlidit 1994 och efter hennes död hade företaget fortsatt som dödsbo. Den 9 november 1998 bildades Ampers Busstrafik Ab med familjemedlemmarna som ägare. Verkställande direktör är Kurt Amper. Hans son Johan, född år 1974, till utbildningen merkonom, är heltidsanställd, enligt honom själv “med 1/3 administrativa uppgifter, 1/3 som montör och resten som chaufför”. Kurts hustru Maj-Len sköter kontorsarbetet. Bokföringen omhänderhas av en bokföringsbyrå.

———————————————-

DETTA ÄR I KORTHET BERÄTTELSEN, inte att förväxla med en heltäckande historik, över familjeföretaget Volter Amper, som detta år fyller 60 år. Det är glädjande att Volter Ampers livsgärning förs vidare av hans efterkommande. De kännspaka blågrå bussarna med Pojo-logon är en daglig syn inte bara i Västnyland, verksamheten är i dag så omfattande att man kan stöta på bussarna lite varstans i Norden för att inte tala om övriga Europa.

Konkurrensen är stor och branschen konjukturskänslig. Jämfört med tariffjusteringarna stiger årligen såväl de fasta som de rörliga kostnaderna.

Staten strävar å ena sidan att öka kollektivtrafiken på bekostnad av mera miljöförstörande privata köror, men deras bussar konkurrerar t.ex. om bidragen för förlusttrafiken. Detta bara som ett exempel.

Trots allt, inom Ampers har man alltid sett framåt, så också idag.

Börje Sjöblom

———————————————-